Projevy změny klimatu na území Česka

Teplotní a srážkové poměry

Teplotní a srážkové poměry
Odchylka průměrných teplot od klimatologického normálu
Podíl srážek k dlouhodobému normálu
Počet mrazových, ledových a arktických dní
Celková délka vln horka
Počet letních dní, tropických dní a tropických nocí
+

Výskyt sucha a povodní, odtokové poměry a stav podzemních vod

Výskyt sucha a povodní, odtokové poměry a stav podzemních vod
Délka období s výskytem klimatologického sucha
Vláhová bilance travního porostu
Zásoba využitelné vody v půdě
Vydatnost vodních zdrojů a trvání hydrologického sucha
Výskyt povodní