3. Ochrana přírody a krajiny

3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny

1.1.5 Obnova přirozených koryt vodních toků
1.1.6 Specifická ochrana vod v chráněných územích
3.1.1a Zábory a vývoj užití zemědělského půdního fondu
3.1.1b Ekologická stabilita krajiny
3.1.3 Fragmentace krajiny
3.1.4 Realizace Agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologické zemědělství
3.1.5 Podíly lesů s certifikací PEFC a FSC
3.1.6 Množství odumřelé dřevní hmoty
3.2.3 Druhová skladba lesů
+

3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot

3.2.4 Zvláště chráněná území v ČR
3.2.5 Rozloha lokalit národního seznamu soustavy Natura 2000
3.2.1 Početnost původních ohrožených druhů v ČR
3.2.2 Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlinů
3.2.6 Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť
3.2.7 Invazní druhy
+

3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

3.3.1 Zeleň v sídlech
3.3.2 Brownfieldy
3.1.2 Retenční schopnost krajiny