2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší

2.1 Snižování emisí skleníkových plynů

2.1.1 Agregované emise skleníkových plynů
+

2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší

2.2.1 Emise SO2, NOx, NH3, VOC a PM2,5
2.2.2 Podíl území s překročenými imisními limity
2.2.3 Emise těžkých kovů a POPs
+

2.3 Efektivní a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti

2.3.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie
2.3.2 Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů energie v dopravě
1.0.1 Vývoj energetické náročnosti