1. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů

1.0 Energetická a materiálová náročnost

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu

1.1.1 Stav útvarů povrchových vod
1.1.2 Stav útvarů podzemních vod
1.1.4 Čištění městských odpadních vod
1.1.5 Obnova přirozených koryt vodních toků *) Indikátor nemá grafické vyhodnocení
1.1.6 Specifická ochrana vod v chráněných územích

+

1.2 Předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí. Podpora využívání odpadů jako náhrady přírodních zdrojů

+

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí