1. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu

1.1.1 Stav útvarů povrchových vod
1.1.2 Stav útvarů podzemních vod
1.1.4 Čištění městských odpadních vod
1.1.5 Obnova přirozených koryt vodních toků *) Indikátor nemá grafické vyhodnocení
1.1.6 Specifická ochrana vod v chráněných územích
3.1.3 Fragmentace krajiny
+

1.2 Předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí. Podpora využívání odpadů jako náhrady přírodních zdrojů

+

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí

1.3.1 Eroze půdy
1.3.2 Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělskou
1.3.3 Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
1.3.4 Kontaminovaná místa
1.3.5 Rekultivace po těžbě nerostných surovin
3.1.1a Zábory a vývoj užití zemědělského půdního fondu
3.1.1b Ekologická stabilita krajiny
3.3.2 Brownfieldy