SPŽP – kompletní přehled indikátorů

1

1.0.1 Vývoj energetické náročnosti
1.0.2 Materiálová náročnost HDP
1.1.1 Stav útvarů povrchových vod
1.1.2 Stav útvarů podzemních vod
1.1.4 Čištění městských odpadních vod
1.1.5 Obnova přirozených koryt vodních toků
1.1.6 Specifická ochrana vod v chráněných územích
1.2.1 Celková produkce odpadů
1.2.2 Produkce a nakládání s komunálním odpadem
1.2.3 Struktura nakládání s odpady
1.2.5 Zpětný odběr výrobků
1.2.6 Produkce a recyklace odpadů z obalů
1.3.1 Eroze půdy
1.3.2 Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělskou
půdu
1.3.3 Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu
rostlin
1.3.4 Kontaminovaná místa
1.3.5 Rekultivace po těžbě nerostných surovin

2

2.1.1 Agregované emise skleníkových plynů
2.2.1 Emise SO2, NOx, NH3, VOC a PM2,5
2.2.2 Podíl území s překročenými imisními limity
2.2.3 Emise těžkých kovů a POPs
2.3.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie
2.3.2 Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů energie v
dopravě

3

3.1.1a Zábory a vývoj využití zemědělského půdního fondu a
lesních pozemků
3.1.1b Ekologická stabilita krajiny
3.1.2 Retenční schopnost krajiny
3.1.3 Fragmentace krajiny
3.1.4 Realizace Agroenvironmentálně-klimatických opatření
a ekologické zemědělství
3.1.5 Podíly lesů s certifikací PEFC a FSC
3.1.6 Množství odumřelé dřevní hmoty
3.2.1 Početnost původních ohrožených druhů v ČR
3.2.2 Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin
3.2.3 Druhová skladba lesů
3.2.4 Zvláště chráněná území v ČR
3.2.5 Rozloha lokalit národního seznamu soustavy Natura
2000
3.2.6 Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť
3.2.7 Invazní druhy
3.3.1 Zeleň v sídlech
3.3.2 Brownfieldy

4

4.1.1 Geneticky modifikované organismy a produkty
4.1.2 Hluková zátěž
4.2.1 Sucho
4.2.2 Povodně
4.2.3 Svahové nestability
4.2.4 Požáry