SPŽP – kompletní přehled indikátorů

1

1.0.1 Vývoj energetické náročnosti
1.0.2 Materiálová náročnost HDP
1.1.1 Stav útvarů povrchových vod
1.1.2 Stav útvarů podzemních vod
1.1.4 Čištění městských odpadních vod
1.1.5 Obnova přirozených koryt vodních toků *) Indikátor nemá grafické vyhodnocení
1.1.6 Specifická ochrana vod v chráněných územích
1.2.1 Celková produkce odpadů
1.2.2 Produkce a nakládání s komunálním odpadem
1.2.3 Struktura nakládání s odpady
1.2.5 Zpětný odběr výrobků
1.2.6 Produkce a recyklace odpadů z obalů
1.3.1 Eroze půdy
1.3.2 Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělskou půdu
1.3.3 Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
1.3.4 Kontaminovaná místa
1.3.5 Rekultivace po těžbě nerostných surovin

2

2.1.1 Agregované emise skleníkových plynů
2.2.1 Emise SO2, NOx, NH3, VOC a PM2,5
2.2.2 Podíl území s překročenými imisními limity
2.2.3 Emise těžkých kovů a POPs
2.3.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie
2.3.2 Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů energie v dopravě

3

3.1.1a Zábory a vývoj využití zemědělského půdního fondu a lesních pozemků
3.1.1b Ekologická stabilita krajiny
3.1.2 Retenční schopnost krajiny
3.1.3 Fragmentace krajiny
3.1.4 Realizace Agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologické zemědělství
3.1.5 Podíly lesů s certifikací PEFC a FSC
3.1.6 Množství odumřelé dřevní hmoty
3.2.1 Početnost původních ohrožených druhů v ČR
3.2.2 Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin
3.2.3 Druhová skladba lesů
3.2.4 Zvláště chráněná území v ČR
3.2.5 Rozloha lokalit národního seznamu soustavy Natura 2000
3.2.6 Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť
3.2.7 Invazní druhy
3.3.1 Zeleň v sídlech **) Indikátor se modeluje
3.3.2 Brownfieldy

4

4.1.1 Geneticky modifikované organismy a produkty
4.1.2 Hluková zátěž
4.2.1 Sucho
4.2.2 Povodně
4.2.3 Svahové nestability
4.2.4 Požáry