Lesy

Jihočeský kraj

Druhová a věková skladba lesů

 

Změna od roku 2000
Změna od roku 2010     
Poslední meziroční změna   

 

Lesní porosty v Jihočeském kraji jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2018 činil 83,3 %. Nejčastěji zastoupenými jehličnany byly smrky (54,6 %) a borovice (26,0 %) (viz graf 1). Příčinou vysokého zastoupení smrků a borovic je převážně vysazování smrkových a borových monokultur v minulosti. Mezi listnáči převažovaly buky (5,8 %) a duby (3,7 %). Nově zakládané porosty byly tvořeny ze 68,0 % jehličnany, které však rovněž zaujímaly 97,5 % vytěženého dřeva, což vedlo k mírnému posílení podílového zastoupení listnáčů. Mírné navyšování podílu listnáčů v lesích Jihočeského kraje lze pozorovat od roku 2000, což je v souladu s trendem přibližování se doporučené skladbě lesa v rámci celé ČR.

Jednotlivé věkové třídy byly v lesích Jihočeského kraje zastoupeny rovnoměrně (Graf 5.1.2), dlouhodobě však dochází k nárůstu zastoupení starších porostů (>100 let) a poklesu zastoupení kategorií 61–100 let.

 

Graf 1: Druhová skladba lesů [%], 2000, 2010, 2018 (zdroj dat: ÚHÚL)

Graf 2: Porostní plocha a věková struktura lesů [tis. ha], 2000–2018 (Zdroj dat: ÚHÚL)

 

Těžba dřeva

Změna od roku 2000
Změna od roku 2010
Poslední meziroční změna

Porostní plocha lesů v Jihočeském kraji v roce 2018 činila 372,4 tis. ha, tj. 37,0 % rozlohy kraje. Jihočeský kraj tak byl krajem s největší plochou lesních porostů na svém území v rámci ČR. Hospodářské lesy s primární produkční funkcí se na celkové porostní ploše lesů podílely 78,9 %, následovaly lesy zvláštního určení s podílem 19,6 % a lesy ochranné s podílem 1,5 %.

V Jihočeském kraji bylo v roce 2018 vytěženo celkem 3 379,5 tis. m3 dřeva bez kůry (viz graf 3). Podobně jako v celé ČR se jednalo o nadprůměrnou hodnotu a většina (90,7 %) realizované těžby byla tvořena těžbou nahodilou, jejíž objem byl oproti předchozímu roku více než dvojnásobný. Tento nárůst je patrný v rámci celé ČR, a to zejména v důsledku sucha a přidružené kůrovcové kalamity. Výše těžeb v roce 2018 však nedosáhla takových hodnot, jako po orkánu Kyrill v roce 2007, kdy bylo vytěženo celkem 4,9 mil. m3 dřeva. Většina (97,5 %) vytěženého dřeva byla, stejně jako v minulosti, tvořena jehličnany (viz graf 4).dílem 19,6 % a lesy ochranné s podílem 1,5 %.

 

Graf 3: Objem úmyslné a nahodilé těžby [tis. m3 bez kůry], 2000–2018 (zdroj dat: ČSÚ)

Graf 4: Objem těžby dle druhu dřevin [tis. m3 bez kůry], 2000–2018, zdroj dat: ČSÚ

 

Indikátorová sada:

Kapitola:

Region:

Témata: