ČR 2020 – kompletní přehled indikátorů

Nové členění Zprávy o životním prostředí České republiky 2020

Ostatní publikace CENIA

Projevy změny klimatu na území Česka

Teplotní a srážkové poměry
Výskyt sucha a povodní, odtokové poměry a stav podzemních vod

1 Životní prostředí a zdraví

1.1.1 Kvalita povrchových vod
1.1.2 Kvalita podzemních vod
1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou
1.1.4 Čištění a vypouštění odpadních vod
1.1.5 Efektivní využívání vody

1.2.1 Emise znečišťujících látek
1.2.2 Imisní situace

1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek
1.3.2 Kontaminovaná území

1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů
1.4.2 Jas noční oblohy

1.5.1 Připravenost na extremitu počasí
1.5.2 Dopady mimořádných událostí a krizových situací
1.5.3 Vznik mimořádných událostí

1.6.1 Adaptace sídel na změnu klimatu
1.6.2 Koncepční rozvoj sídel a využívání brownfieldů
1.6.3 Systém hospodaření s vodou v sídlech
1.6.4 Kvalita zeleně ve městech

2 Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství

2.1.1 Emise skleníkových plynů
2.1.2 Energetická účinnost
2.1.3 Využití obnovitelných zdrojů energie

2.2.1 Materiálová náročnost hospodářství
2.2.2 Předcházení vzniku odpadů
2.2.3 Dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady

3 Příroda a krajina

3.1.1 Retence vody v krajině
3.1.2 Degradace půd
3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny

3.2.1 Stav přírodních stanovišť, druhů a krajiny
3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny
3.2.3 Invazní druhy
3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů a rostlin v lidské péči

Financování ochrany životního prostředí

Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí
Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí