ISSaR

EMISE PRIMÁRNÍCH ČÁSTIC A PREKURZORŮ SEKUNDÁRNÍCH ČÁSTIC – vyhodnocení indikátoru

Specifikace indikátoru


Datum poslední aktualizace
30.01.2015

 


Klíčová otázka

Daří se snižovat znečišťování ovzduší suspendovanými částicemi, které nepříznivě ovlivňují lidské zdraví?


Klíčové sdělení

Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (NOx, SO2, NH3)1 od 90. let stále klesají. V období let 1990–2013 se snížily emise prekurzorů sekundárních částic o 82,8 %, mezi roky 2000–2013 poklesly tyto emise o 34,6 %. Emise primárních částic frakce PM10 v roce 2012 meziročně poklesly o 4,1 %.

Souhrnné hodnocení trendu

Změna od roku 1990

Změna od roku 2000

Poslední meziroční změna


Cíle a vazby na aktuální koncepční a strategické dokumenty

Národní program snižování emisí ČR:
Představuje základní strategický dokument ČR v oblasti ochrany ovzduší. Je zaměřen jak na znečištění ovzduší primárními (emitovanými přímo ze zdroje) částicemi PM10, tak i na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v atmosféře (prekurzorů sekundárních částic – NOx, SO2 a NH3). Národní emisní stropy pro jednotlivé látky pro rok 2010, stejně jako emisní scénáře pro rok 2015 a ilustrativní hodnoty emisního scénáře pro rok 2020 byly stanoveny Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD), která vychází mimo jiné z příslušných protokolů Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP). K roku 2010 byly národního emisního stropu určeny následovně: pro SO2 265 kt/rok, tj. 143 kt/rok v potenciálu tvorby částic, pro NOx 286 kt/rok, tj. 252 kt/rok v potenciálu tvorby částic a pro NH3 80 kt/rok, tj. 51 kt/rok v potenciálu tvorby částic.

V rámci revize Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu (tzv. Göteborský protokol) k CLRTAP byly stanoveny nové emisní stropy pro rok 2020 a nově byl přidán emisní strop pro suspendované částice velikosti frakce PM2,5. Emisní stropy jsou stanoveny jako procentuální snížení emisí vzhledem ke stavu roku 2005, pro SO2 je stanoveno snížení emisí o 45 %, pro NOx o 35 % a pro NH3 o 7 %.

V rámci probíhající revize Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP) byl v roce 2012 schválen Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020, který vyčísluje snížení emisí znečišťujících látek, kterého je ČR schopna dosáhnout do roku 2020 v rámci revize Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP) při aplikaci opatření vyplývajících z platné národní a evropské legislativy, bez nutnosti realizace dodatečných opatření.


Podrobné vyhodnocení – grafická část

Graf 1: Emise prekurzorů sekundárních částic, ČR [potenciál tvorby částic, index 1990=100]
Zdroj: ČHMÚ


 
Legenda:
__
 NOX
__
 SO2
__
 NH3
__
 Celkem
 
 
Poznámka:
Národní emisní stropy k roku 2010: pro SO2: 265 kt za rok, NOx: 286 kt za rok a NH3: 80 kt za rok.
Data pro emise PM10 pro roky 1990–2003 nejsou v současné době dostupná. PM10 vyhodnoceno v Grafu 2.
Veškeré emise, i vypočítané indexy, vychází z emisí vyjádřených v tzv. potenciálu tvorby částic. Hodnota indikátoru se získá součtem celkových ročních emisí primárních PM10 a prekurzorů sekundárních částic v tunách násobených jejich faktorem potenciálu tvorby částic. Faktory potenciálu tvorby částic jsou pro uvedené znečišťující látky následující: pro PM10 = 1; pro NOx = 0,88; pro SO2 = 0,54 a pro NH3 = 0,64.
 
Odkaz na data:

Graf 2:  Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic, ČR [potenciál tvorby částic, index 2003=100]
Zdroj: ČHMÚ


 
Legenda:
__
 NOx
__
 PM10
 
    __
 SO2
__
 Celkové emise primárních částic a prekurzorů
 
    __
 NH3
 
 
 
Poznámka:
Národní emisní stropy k roku 2010: pro SO2: 265 kt za rok, NOx: 286 kt za rok a NH3: 80 kt za rok.
Veškeré emise, i vypočítané indexy, vychází z emisí vyjádřených v tzv. potenciálu tvorby částic. Hodnota indikátoru se získá součtem celkových ročních emisí primárních PM10 a prekurzorů sekundárních částic v tunách násobených jejich faktorem potenciálu tvorby částic. Faktory potenciálu tvorby částic jsou pro uvedené znečišťující látky následující: pro PM10 = 1; pro NOx = 0,88; pro SO2 = 0,54 a pro NH3 = 0,64.
 
Odkaz na data:

Graf 3: Podíl emisí jednotlivých látek na celkových emisích prekurzorů sekundárních částic, ČR [%]
Zdroj: ČHMÚ


 
Legenda:
 
 NOX
 
 SO2
 
 NH3
 
 PM10
 
 
Odkaz na data:

Graf 4: Zdroje emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve sledovaném roce (uvedeném v odkazu na data) a jejich podíl na emisi jednotlivých látek, ČR [%]
Zdroj: ČHMÚ


 
Legenda:
 
 Veřejná energetika
 
 Vytápění domácností
 
 
 
 Výrobní procesy se spalováním
 
 Výrobní procesy bez spalování
 
 
 
 
 Doprava
 
 Zpracování mrvy
 
 
 
 
 Služby, domácnosti a zemědělství (spalování paliv)
 
 Ostatní sektory
 
 
Poznámka:
Kategorie zdroje "Služby, domácnosti a zemědělství" je uvedena bez vytápění domácností, které je uvedeno v samostatné kategorii.
 
Odkaz na data:

Graf 5: Změny emisí PM2,5 a PM10 mezi roky 1990–2011 a odchylky od lineárního trendu snižování emisí směrem k naplnění národních emisních stropů v roce 2020, mezinárodní srovnání, 2012 [%]
Zdroj: EEA

 
Poznámka:
Data za Řecko, Island, Lucembursko a Turecko nejsou dostupná. Lichtenštejnsko Göteborgský protokol dosud neratifikovalo.
 
 
Odkaz na data:
 

Podrobné vyhodnocení – textová část

Následující hodnocení vychází z emisní bilance, do které byly od roku 2008 započítány emise NH3 z použití dusíkatých hnojiv. V důsledku tohoto došlo k navýšení emisí NH3, celkových emisí okyselujících látek a snížení poklesů emisí v období let 1990–2008 a 2000–2008 v porovnání s hodnocením ve Zprávě o životním prostředí ČR 2008. Pro roky 2000 až 2013 byla provedena korekce emisní inventury, zahrnující aktualizaci výpočtu emisí z vytápění domácností (skladby kotlů a emisních faktorů) a ze silniční dopravy (podle údajů Centrálního registru vozidel).

Primární částice PM10 představují částice emitované přímo ze zdroje. Prekurzory sekundárních částic jsou znečišťující látky, ze kterých mohou tyto částice vznikat v atmosféře (NOx, SO2 a NH3)2.

V letech 1990–2013 došlo ke snížení agregovaných emisí prekurzorů sekundárních částic (NOx, SO2 a NH3) o 82,8 % z 1 583,7 na 272,6 kt/rok v potenciálu tvorby částic (viz Graf 1), a to zejména v důsledku restrukturalizace národní ekonomiky, zpřísnění právních předpisů a následných realizací opatření na ochranu ovzduší (odsiřování a odprášení hlavních zdrojů, záměna paliv). Největší pokles v tomto období byl zaznamenán u emisí SO2 o 92,5 %, emise NOx poklesly o 67,7 % a emise NH3 o 58,6 %. Největší pokles emisí prekurzorů sekundárních částic byl zaznamenán do roku 2000. Prekurzory sekundárních částic přispívaly v roce 20123 k tvorbě částic téměř 90 % (NOx – 51,4 %, SO2 – 25,6 %, NH3 – 12,9 %). V 90. letech byl dominantním prekurzorem SO2, v současné době jsou to NOx (viz Graf 3).

V letech 2000–2013 došlo ke snížení emisí prekurzorů sekundárních částic o 34,6 %, (z 417,0 na 272,6 kt/rok v potenciálu tvorby částic). Po období mírného poklesu emisí po roce 2000 jsou od roku 2008, zaznamenávány meziročně výraznější poklesy.

Oproti roku 2012 (293,7 kt/rok v potenciálu tvorby sekundárních částic) emise prekurzorů sekundárních částic poklesly o 7,2 % na 272,6 kt/rok. K tomuto poklesu přispěly nejvíce emise SO2, které meziročně poklesly o 10,6 % (z hodnoty 83,7 kt/rok v potenciálu tvorby částic v roce 2012)a emise NOx, které se snížily o 6,9 % (z hodnoty 167,9 kt/rok v potenciálu tvorby částic v roce 2012). Na poklesu se podílel pokles emisí ze zvláště velkých a velkých, a také z mobilních zdrojů.

Emise PM10 přispívají k celkové tvorbě částic přibližně 10 %. V období let 2003–2009 vykazovaly emise primárních částic klesající, případně stagnující trend. V roce 2010 emise primárních částic meziročně stouply o 4,5 %; hlavní příčinou tohoto nárůstu byla chladná topná sezona (nejchladnější za posledních 10 let), která ovlivnila produkci znečišťujících látek z výroby tepla i z lokálních topenišť, od roku 2011 opět dochází k poklesu emisí primárních částic. Mezi lety 2011 a 2012 však emise PM10 klesly o 4,1 %, pokles z 34,5 kt/rok v roce 2011 na 33,1 kt/rok v roce 2012 (viz Graf 2).

Celkové emise částic, tj. primárních částic a prekurzorů sekundárních, mezi lety 2003–2012 poklesly o 25,9 % (z 467 na 346 kt/rok v potenciálu tvorby částic). Meziročně (2011–2012 )4 celkové emise poklesly o 4,6 %.

Na základě dat z roku 2012 je hlavním zdrojem emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic veřejná energetika (37,1 %), sektor zemědělství (14,4 %), viz Graf 4. V rámci tohoto sektoru pocházejí emise PM10 z chovu hospodářských zvířat a z polních prací, emise prekurzorů NH3, kromě chovu hospodářských zvířat, pak pocházejí také z aplikace minerálních hnojiv. Doprava se na celkovém množství emisí podílela 12,6 %, přičemž zatímco emise prekurzorů sekundárních částic vznikají ze spalovacích procesů, emise PM10 vznikají zejména resuspenzí – prachem zvířeným automobilovou dopravou a otěry pneumatik. Sektor služeb, domácností (bez vytápění domácností) a zemědělství se podílí 11,6 %., Významným zdrojem emisí PM10 je vytápění domácností (9,4 %, tj. 30,8 kt/rok). Na vytápění domácností, a tedy na produkci emisí z těchto zdrojů, mají zásadní vliv meteorologické podmínky a kvalita spalovaného materiálu.

Dle jednotné struktury ohlašování v sektorovém členění dle jednotlivých zdrojů (NFR) došlo mezi lety 2007−2012 k výraznému poklesu emitovaných látek v sektoru veřejné energetiky a výroby tepla a v průmyslové energetice. I přesto, že výroba elektřiny a tepla měla v hodnoceném období kolísavý vývoj, dochází k pomalému poklesu výroby elektřiny a tepla z uhelných elektráren. Tím se snižuje celkové množství vyrobeného tepla a také dochází k poklesu energetické náročnosti průmyslové výroby. Ve sledovaném období rovněž klesá stavební produkce, která je výrazným zdrojem emisí suspendovaných částic. V těchto letech poklesly emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ze sektoru dopravy. Pokles emisí souvisí se zdokonalením spalovacích procesů za pomoci vývoje moderních technologií, emise primárních částic jsou snižovány také pomocí filtru pevných částic. Nezanedbatelný podíl znečištění suspendovanými látkami však tvoří příspěvek z otěrů pneumatik a brzd a abraze vozovky.

Mezinárodní srovnání
V průběhu hodnoceného období 1990–2011 došlo v zemích EEA k poklesu emisí primárních částic a emisí prekurzorů sekundárních částic (viz Graf 5). Emise primárních částic ve sledovaném období poklesly o 24,4 %. Emise primárních částic v ČR ve sledovaném období poklesly o 43,4 % (viz Graf 3), a tak se ČR řadí společně s Kyprem, Slovenskem a Spojeným královstvím k zemím, které k poklesu nejvýznamněji přispěly. Hlavním zdrojem emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic byl v roce 2011 v členských státech EEA souhrnně sektor služeb a domácností (celkově 50,5 % emisí), dále průmyslová energetika (28,6 %) a silniční doprava (16,1 %). Významným zdrojem emisí PM10 však nadále ve všech státech EEA včetně ČR zůstává vytápění domácností z lokálních topenišť.

Více informací o mezinárodním srovnání naleznete ve zprávě EEA.


1Primární částice PM10 představují částice emitované přímo ze zdroje, a to jak z přírodních zdrojů (např. sopečná činnost), tak z antropogenních (např. spalování fosilních paliv, otěry pneumatik). Prekurzory sekundárních částic (NOx, SO2 a NH3) jsou znečišťující látky antropogenního původu, ze kterých mohou tyto sekundární částice v atmosféře vznikat. Veškeré číselné údaje, prezentované v grafech i textech, vycházejí z emisí vyjádřených v tzv. potenciálu tvorby částic. Faktory potenciálu tvorby částic jsou pro uvedené znečišťující látky následující: pro PM10 = 1; pro NOx = 0,88; pro SO2 = 0,54 a pro NH3 = 0,64. Hodnota indikátoru se získá součtem celkových ročních emisí primárních PM10 a prekurzorů sekundárních částic v tunách násobených jejich faktorem potenciálu tvorby částic.

2Zdrojem primárních částic se rozumí samotné spalování ve stacionárních (energetika a domácnosti) i mobilních zdrojích, obrušování povrchu vozovky, pneumatik, brzdových destiček či opětovné víření částic. Sekundární částice vznikají v atmosféře ze svých plynných prekurzorů chemickou reakcí a změnou skupenství z plynného na kapalné nebo pevné. Vznik sekundárních částic se zkráceně nazývá konverze plyn-částice.

3Data pro rok 2013 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, k dispozici.

4Celková emise primárních částic a emisí prekurzorů sekundárních částic pro rok 2013 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, k dispozici.


Budoucí výhledy

Tematická strategie o znečišťování ovzduší konstatuje, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví a na kvalitu života občanů Evropské unie jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly podniknuty kroky nad rámec současné legislativy. V souvislosti s prekurzory sekundárních částic navrhuje přísnější národní emisní stropy a požaduje širší začlenění aspektů ochrany ovzduší do dalších sektorových politik. Tematická strategie o znečišťování ovzduší předpokládá pro Evropskou unii toto snížení emisí k roku 2020 oproti roku 2000: SO2 o 82 %, NOx o 60 % a NH3 o 27 %. V souvislosti s primárními částicemi Tematická strategie upozorňuje jak na nebezpečí PM10, tak i jemných částic PM2,5, které jsou ze zdravotního hlediska závažnější.

Návrh revidované směrnice NECD je v přípravě. Revidovaná směrnice stanoví národní emisní stropy k roku 2020 pro všechny prekurzory sekundárních částic (tj. SO2, NOx a NH3), dále samozřejmě i pro VOC. Nově bude stanoven i strop/procentuální snížení pro emise částic frakce PM2,5. Revize směrnice NECD je součástí implementace Strategie.

 

MŽP CENIA ČHMÚ

Přehled klíčových indikátorů